Nieuws

Groene Kapstok Stimuleringsprijsvraag 2015

Gepubliceerd op 17 september 2015 17 sep 2015 t/m 31 okt 2015

Om duurzame toepassingen op school te stimuleren kent de Groene Kapstok een prijsvraag voor het leukste, best uitvoerbare plan voor duurzame maatregelen op school.

De prijs

De prijs heeft een waarde van circa 1.500,00 € , incl BTW. Daarbij worden er 2 prijzen verloot onder de beste 10 inzenders!!

Je kunt als school kiezen uit de volgende concrete prijzen:

  • Drink watertappunt op het schoolplein;
  • 120 kunststof Doppers;
  • 1 plantenwand 1,25 x 2,0 m;
  • Huur van een Kipsterhok met 6 kippen voor 2 jaar;
  • Slaan van een waterbron voor het besproeien van de schooltuin.

Mocht je in het verlengde van je plan iets anders van die waarde willen ontvangen, kan je daarvoor een concreet voorstel opnemen in je plan.

Wat moet je doen

Om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsprijs 2015, dien je een projectplan in bij groenekapstok@nmcx.nl   vóór 1 november 2015 met aspecten uit onderstaande P’s en C’s. (1 A4 is voldoende)

NMCX kan de school helpen met haalbare doelen stellen, uitwerken van inhoud en proces, contact leggen met andere scholen/ervaringsdeskundigen.

Indien het voorstel van de school zeer innovatief is kan NMCX de school helpen een projectvoorstel bij de gemeente Haarlemmermeer in te dienen met een verzoek om een extra financiële bijdrage. Om in aanmerking te komen voor die eventuele financiële bijdrage moet aan een aantal criteria worden voldaan; zie onderaan de tekst *.

 

Werken met de 3 P’s Een duurzame school heeft een balans gevonden tussen de 3P’s: People, Planet en Profit. Maar waar staan deze 3P’s nu eigenlijk voor?

People

Wat doet de school voor de mensen (leerlingen, leraren, ouders)? Vervullen we de behoeften van mensen? Hoe gaan we om met hun belangen? Denk hierbij zowel aan leerlingen, leraren, ouders, en bekijk het vanuit een nog bredere scope: de wijk en de omgeving. Termen als veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid, arbeids-/leeromstandigheden en (on)gewenst gedrag passen onder het kopje people.

 

 Planet

Bij Planet bekijken we hoe de school omgaat met het milieu. Wat is de invloed van de school (processen, gebouw,…) op de planeet? En vooral, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze invloed zo klein mogelijk is. Termen als CO2-compensatie, recycling en gebruik van duurzame producten passen onder het kopje planet.

 

Profit

De 3e P, de Profit of ook wel winst genoemd, is net zo belangrijk als de andere P’s. Winst hoeft niet alleen in geld uitgedrukt te worden. Verbetering van bijvoorbeeld kennis, kwaliteit of reputatie is ook winst. Als de winst voor lange termijn is en géén schade toebrengt aan de leefomgeving nu en huidige generaties kun je het duurzaam noemen. Termen als winst, innovatie, kwaliteit, samenwerking/partnerschap en reputatie passen onder het kopje profit.

 

Werken met de 3 C’s Voor een integrale benadering van het verduurzamen van scholen passen we de 3 C’s toe: Campus, Curriculum, Community. Ook de 3C’s kunnen in evenwicht zijn ontwikkeld, maar waar staan ze nu eigenlijk voor?

 

Campus

De campus (schoolgebouw en schoolplein) biedt meestal ruime mogelijkheden tot verduurzaming. Gebouw en schoolplein zijn het meest zichtbare symbool van een duurzame school.. Een duurzaam gebouw laat kinderen en ouders zien en voelen wat duurzaamheid kan betekenen nog voordat ze een stap in het klaslokaal hebben gezet.

 

Curriculum

In een duurzame school zijn de principes van duurzame ontwikkeling geïntegreerd in de lesstof (curriculum). We brengen kinderen kennis, vaardigheden, houding en waarden bij waarmee zij een duurzame toekomst waar kunnen maken en als voorbeeld kunnen dienen.

 

Community

Verduurzamen kan de school niet alleen want een duurzame school beschikt over een betrokken omgeving (community). Duurzaam onderwijs gaat samen met goed burgerschap en betrokkenheid van en met de omgeving. Dat betekent dat er interactie plaatsvindt tussen de school en de wijk/omgeving. Letterlijk gaan leerlingen de wijk in en komt de wijk binnen in de school.

 

Extra financiële bijdrage mogelijk

*Indien het voorstel van de school zeer innovatief is kan NMCX de school helpen een projectvoorstel bij de gemeente in te dienen met een verzoek om een extra financiële bijdrage. Om in aanmerking te komen voor die eventuele financiële bijdrage moet aan een aantal criteria worden voldaan; nl: Het project dient:

  • Direct of indirect (door kennisontwikkeling/innovatie) een bijdrage te leveren aan de ambities van het Programma Duurzaamheid van de gemeente (te downloaden op de website van de Groene Kapstok – Duurzaam 2015-2018, Haarlemmermeer naar een circulaire samenleving) en de gekwantificeerde en/of gekwalificeerde doelen van de genoemde thema’s;
  • Iets toe te voegen wat niet al door de markt of zelfstandig (in reguliere taken, producten of projecten) wordt opgepakt;
  • Zichtbaar en beleefbaar te zijn om positieve neveneffecten (olievlek) te bereiken;
  • Een bijdrage te leveren aan een bepaald domein (Wonen, Werken, Leren, Leven);
  • Een aanjager of katalysator te zijn, het is nadrukkelijk niet de bedoeling om structureel financiële ondersteuning te bieden;

De eindverantwoordelijkheid voor het al dan niet honoreren van een project of activiteit ligt bij de budgethouder/programmamanager (duurzaamheid van de gemeente Haarlemmermeer).